Trädgårdsarbete och trädfällning – allmänna bestämmelser och leveransvillkor

 1. Hjälper Företagsgrupp erbjuder ett kostnadsfritt besök gällande endast trädfällning, stubbfräsning samt mark- och anläggningsarbete.  Första besöket av arbetsledare från Hjälper Företagsgrupp är avgiftsfritt. Offerten som Hjälper Företagsgrupp erbjuder är inte bindande. Om kunden inte vistas under mötet och inte avbokar det 24 timmar i förväg, debiteras 250 kr som körningsavgift.
 2. Vänligen observera att endast de arbetena som tas upp under möte med arbetsledare från Hjälper Företagsgrupp ingår i vår offert. Om ni tycker att ni pekade ut något uppdrag som vi inte omnämns i vår offert, vänligen kontakta oss innan godkännande av offerten. Annars debiteras alla tillkommande uppdrag som ett tillägg. (Timpris beror på typer av arbeten).
 3. Om kunden önskar utvidga beställt uppdrag, skall ny beställning göras av kunden och ny uppdragsbekräftelse lämnas av leverantören
 4. Fel eller brist i uppdrags utförande ska av kunden omgående skriftligen reklameras till leverantören. Fel eller brist som upptäcks av kunden efter det att uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sju kalenderdagar efter det att uppdraget avslutades.  Reklamationen skall innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. Kundens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt
 5. Leverantören har rätt att häva avtalet om kunden väsentligt brutit mot avtalet eller vidhåller begäran om att uthyrd personal ska efterge kravet på god yrkessed eller god sed på arbetsmarknaden. Detsamma gäller om uthyrd personal utsätts för diskriminering på grund av etnisk härkomst, kön, sexuell läggning eller funktionshinder eller i fall där kund kräver uthyrds personals medverkan till sådan diskriminering
 6. Leverantören har rätt att häva avtalet om kunden kommer på obestånd och inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande eller om kunden utan medgivande från leverantören överlåter avtalet på annan
 7. Avbeställning av trädgårdstjänster är avgiftsfri om den sker senast 24 timmar före startdatum. Annars har Hjälper Företagsgrupp rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att vi inte har kunnat åta oss annat arbete. Ersättningen motsvarar  minimum debiterings belopp på 1194 kr inkl moms.
 8. Kunden har rätt att avbeställa en tjänst innan arbetet har avslutas mot ersättning till företaget enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser. Om kunden avbeställer tjänsten innan arbetet har slutförts har Hjälper Företagsgrupp rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts.
 9. Tjänsten räknas som avbeställt endast efter skriftlig/ muntlig bekräftelse från Hjälper Företagsgrupp.
 10. Efter utförandet av offerten får kunden en faktura. Betalningsvillkor är 10 dagar för privata personer och 30 dagar för juridiska personer. Dröjsmålsräntan är 11 procent. Dröjsmålsräntan beräknas per år och man räknar med 360 dagar. Fakturaavgift är 25 kr inkl. moms för privata personer och 50 kr för juridiska personer.
 11. Man kan få högst 50 000 kronor i avdrag per år, vilket motsvarar rot- eller rutarbete för 100 000 kronor. Man måste själv hålla reda på att gränsen inte överskrids om man har köpt rot- eller rutarbete och samtidigt fått det som förmån av arbetsgivaren
 12. Hjälper Företagsgrupp ordnar ansökan om RUT avdrag till Skatteverket avgiftsfri. RUT avdrag för privata personer dras av direkt på faktura.
AndreasMalmVillkor – trädgårdsarbete och trädfällning